SweetBeat KR v9.1 Mod Menu [Always Perfect]

Xin chào các bạn đến với YeuMod.Top, Website chia sẻ Ứng dụng Trò chơi & Thủ thuật hay dành cho Mobile. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ giúp mình có thêm động lực chia sẻ, phát triển kênh Youtube & Website.

SweetBeat

NAME: SweetBeat
GAME FEATURES MOD:
  1. MOD MENU
  2. AUTODANCES BUBBLE
VIDEO:

GAME DESCRIPTION:
완전히 새로운 음악댄스 모바일 게임이 깜짝 등장합니다!

로맨틱한 만남:전세계의 가장 멋진 미남과 미녀가 여기에 모여서 게임에서 맘속으로 가장 완벽한 그를 만날 수 있습니다.
완벽한 구속:가장 핫한 아이돌연습생이 될 수 있고 다른 친구들과 함께 센터 데뷔합시다.
패션의 선두:전 세계의 가장 핫한 정품 음악을 즐길 수 있고 역동적인 리듬에서 춤을 춥시다.
패션 달인:각종 스타일의 이쁜 옷을 맘대로 입을 수 있고 댄스 플로어에 유일한 초점이 됩시다.
전속 요정:각종 스타일의 요정을 놀며 달콤하게 함께합시다.

어서 놀러와 여기서 짝을 만납시다!
DOWNLOAD LINKS:

DOWNLOAD APK

HOW TO INSTALL:
For non-root MODs (signed APKs)
1- Remove original game
A- if you played with mod before, you can install new mod over it.​
2- Download modded APK
3- Install modded APK
4- Enjoy =)

Google+ login possible? No.
Facebook login possible? Yes. But remove your facebook app from device.
Specific game account login possible (for example: HIVE)? Yes.

For root MODs (unsigned APKs)
1- Your device must be rooted.
2- Your device must be full patched. How to?
3- Install original game from playstore or use original game APK when uploaded here. If you have original game already installed, skip 3. & 4..
4- Start original game and login once with Google+.
5- Close game and install unsigned APK over the playstore version (don't remove the original game).

Google+ login possible? Yes.
Facebook login possible? Yes.
Specific Game Account login possible (for example: HIVE)? Yes.

Tutorial install game have obb or data
Way 1 (root & no-root):
1- Download OBB files or DATA files and extract files zip
2- Download mod APK
3- Move OBB Files (con.xxx folder) to Android/OBB folder in your device
- Or move Data files (com.xxx folder) to Android/data folder in your device
4- Install mod APK
5- Enjoy

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

}